NEUTRON

atom.bmp (33614 bytes)

Elementarna ~estica bez elektri~nog naboja, koja zejedno sa protonom gradi atomsku jezgru. Jedino jezgra vodika ne sadr`i neutrone. Neutron je kao i proton i nukleon. U jezgri je vezan uz protone i ostale neutrone nuklearnim silama. Vezan je uz jezgru, kao i proton, s prosje~nom energijom od oko 8MeV. Velika sli~nost s protonima uzrok je, {to se u novije vrijeme proton i neutron tretiraju kao jedna ~estica sa dva mogu}a kvantna stanja.

Masa neutrona je ne{to ve}a od mase protona. M=1.00893 jedinice mase. Slobodan neutron nije stabilan, ve} s b -raspadom s poluvremenom raspada od oko 12 minuta prelazi u proton. Kvantni broj spina neutrona je 1/2, pa on prema tome podlije`e Fermi-Diracovoj statistici, dok mu je magnetski moment – 1.9135 nuklearnih magnetona.

Pomanjkanje naboja daje neutronu specifi~na svojstva. Na njega djeluju Coulombove sile, pa laganije od ostalih ~estica dolazi u dodir s atomskom jezgrom i uzrokuje njihove transformacije-neuklearne reakcije. Neutron izaziva lan~anu reakciju, pa se s pomo}u njega dobivaju transuranski elementi. Materija ne predstavlja znatnu prepreku prolazu neutrona, jer on ne ionizira materiju kroz koju prolazi i na taj na~in ne gubi energiju. S materijom on prete`no djeluje direktnim sudarom. Budu}i da se u sudaru s jednako te{kom masom gubi najvi{e energije, kao moderatori, usporiva~i neutrona , slu`e materijali, u kojima prevaldava vodik. To su voda i parafin.

Slobodnih neutrona u prirodi nema. Kao izvori neutrona slu`e razli~ite nuklearne reakcije kod kojih se jedan ili vi{e neutrona osloba|a iz jezgre. To su (a , n), (p, n), (d, n) i (g , n) reakcije kod koji energetske upadne ~estice daju bilo radioizotopi (a -~estice) bilo akceleratori, te fisija, koja se odvaja u nuklearnom reaktoru. Osobito je zna~ajna reacija Bc na (9) (a , n) C na (12), s pomo}u koje je Chadwick 1932. otkrio neutron.

Direktna detekcija neutrona nije mogu}a zbog njegove neutralnosti. Zato slu`e sekundarni efekti nabijenih ~estica, koje ili dobiju energiju od neutrona u direktnom srazu ili nastaju prilikom nukearnih reakcija izazvanih neutronima.