PROTON

atom.bmp (33614 bytes)

Stabilna elementarna ~estica pozitivnog naboja koji iznosi 1.602X10 na (-19) kulona, mase 1.67X10 na (-24) g (1836 masa elektrona), spina , magnetskog momenta 2.79275 nuklearnih magnetona, a opisana je Fermi-Diracovom statistikom.

Proton je jezgra vodikova atoma. U svakoj atomskoj jezgri nalaze se osim neutrona i protoni. Broj protona u atomskoj jezgri nekog kemijskog elementa dan je njegovim atomskim brojem.

Ako se proton mo`e opisati Diracovom teorijom, onda onda osim protona mora postojati i njemu pridru`ena anti~estica, antiproton, koji se od protona razlikuje po tome {to ima suprotan naboj i {to mu je magnetski moment suprotno orijentiran prema spinu. Postojanje antiprotona ustanovili su E.Segre i O.Chamberlain (1955.).