MEZONI I HIPERONI

Mezoni su elementarne ~estice te`e od elektrona, a lak{e od protona; hiperoni su ~estice te`e od mase neutrona. Mezoni se ozna~uju malim gr~kim slovima a hiperoni velikim. Mezoni se dijele na lake (L-mezoni) i te{ke (K-mezoni). Laki mezon je npr. m -mezon, koji ima masu 210 puta ve}u od mase elektrona. Masa p - mezona je 1.32 puta ve}a od mase m -mezona. Svi mezoni te`i od p - mezona spadaju u te{ke mezone. Od te{kih mezona poznati su c -,t -,q mezoni. Mezoni su nestabilne ~estice s polu`ivotom manjim od 2.1 X 10 na (-6) sek. To je polu`ivot p na (-t) mezona. Raspadaju se na lak{e mezone, elektrone, pozitrone, neutrine i g -zrake. Njihovo je postojanje teorijski predvidio Yukawa, otkriveni su u kozmi~kim zrakama, a danas se na umjetni na~in dabivaju u laboratorijama s velikim akceleratorima.