Hideki YUKAWA

Japanski fizi~ar. Bio je prof.fizike u Kyotu. Na podru~ju nuklearne fizike najzna~ajniji je njegov rad o nuklearnim silama (1935); u njelemu je predvidio postojanje elementarne ~estice (mezona), kojoj je masa oko 200 puta ve}a od mase ektrona. Dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1949.