ALFA ZRAKE

alpha zrake.jpeg (5685 bytes)

Roj brzih alfa-~estica,{to ih izbacuju jezgra nekih elemenata (npr. radija). Otkrio ih je Rutherford 1903(v. Radioaktivnost). Zbog svog pozitivnog naboja, brze alfa-~estica pri prolazu kroz materiju otkidaju elektrone od jezgra i pri tome se usporavaju. Doseg alfa-zraka , tj. najve}i put, koji alfa-~estice prevale,dok se ne zaustave,iznosi 8.5 cm u zraku kod normalnog tlaka.Tragovi alfa-~estica mogu se opa`ati Wilsonovim komorama i na specijalnim fotografskim plo~ama.Jezgra koja je izbacija alfa-~esticu, prelazi u jezgru, kojoj je redni br. u perodnom sistemu elemenata umanjen za dva, a atomska te`ina za ~etri.