CURIE

curie.bmp (120854 bytes)

(Maria Curie)

Porodica franc.u~enjaka: C.Sklodowska, Marja, kemi~arka i fizi~arka, rodom Poljakinja (1867-1934). Kao studentica pobjegla zbog politi~kih razloga iz domovine. Nastavila nauke u Parizu i ondje se sa svojim mu`em Pierreom Curie posvetila nau~nom radu. God.1903 dodijeljena je Nobelova nagrada supruzima Curie i H.Becquerelu. Marja Curie dobila je 1911 sama ovu nagradu za hemiju, a 1922 u{la kao prva `ena u pari{ku Academie de medicine. Prvi rad Marje Curie, vezan za rad njezina mu`a, bio je veliko novo podru~je radioaktivnosti. Najve}i je njezin uspjeh {to je iz velike mase uranova smolinca hemijskim putem izolirala vrlo malu koli~inu novog metala radija, koji je milijune puta radioaktivniji od urana (1898). Drugo je njezino otkri}e radioaktivni element, nazvan u ~ast njezine domovine polonij.

Curie Pierre

Fizi~ar(1895-1906). Radio samo kratko vrijeme kao profesor na Sorbonni, jer je rano izgubio `ivot(prega`en kolima). Osim radova, koje je dao zajedno sa svojom suprugom, otkrio je (1902) zakon radioaktivnog raspadanja. Na{ao je da radij stvara neprestano toplinu; otkrio je na ~elo simetrije u kristalografiji aperiodi~ku analiti~ku vagu i dr.