ZAKONI RADIOAKTIVNOG RASPADA

U svjetlu atomisti~kog shvatanja materije, radiokativni raspad tuma~i se kao spontana transmutacija atoma jednog elementa u atome drugog elementa. Zakoni po kojima se te promjene odvijaju mogu se izvesti na osnovu dviju temeljnih pretpostavka:

vjerovatnost raspada l jednaka je za svaki pojedini atom,

vjerovatnsot raspada l neovisna je o starosti pojedinog atoma.