NUKLEARNA FUZIJA

Ako bi se spojila dva jezgra deuterijuma i dala jezgro helijuma, pove}anje energije veze je 24 MeV. Ta energija predstavlja 0,6% energije mirovanja jezgara deuterijuma. Vidi se da je nuklearna fuzija oko 6 puta povoljnija za dobijanje nuklearne energije. Pored toga, u vodi (rijeke, jezera,more i okeani ) postoje prakti~no neiscrpne rezerve deuterijuma, {to nije slu~aj sa ostalim energentima. Svjetske rezerve gasa i nafte bit }e iscrpljene u nekoliko narednih decenija. Rezerve urana i uglja mogu trajati u najboljem slu~aju jo{ nekoliko stolje}a. Pored toga, nuklearna fuzija je i ekolo{ki u prednosti u odnosu na nuklearnu fisiju. Proces spajanja lakih jezgara nije pra}en nastankom radioaktivne supstance kao u slu~aju razbijanja jezgra urana.

fuzija.jpeg (6984 bytes)

Me|utim, da bi spajanje jezgara trajalo neprekidno potrebno je stvaranje posebnih uslova koje u prvom redu karakterizira visoka temperatura. Zbog toga se proces nuklearne fuzije naziva teermonuklearna fuzija. Na takvim temperaturama supstanca je u stanju plazme i posebno je te`ak problem njenog "skladi{tenja ". Ne postoji materijal od kojeg bi se mogla napravit posuda za ~uvanje plazme, pa su izumljene "magnetske boce" u kojima je,pomo}u magnetskih polja, mogu}e sprije~iti njen bijeg iz ure|aja za termonuklearnu fuziju.

Uprirodi postoji djelovanje pomo}u kojeg je mogu}e dr`ati na okupu ~estice visokotemperaturne plazme. To je gravitaciono privla~enje, ali je ono sposobno za to tek kada je masa plazme pribli`no jednaka masi Sunca. Ovaj na~in zarobljavanja plazme se realizira u termonuklearnim reakcijama u njedrima zvijezda.

Sagorijevanje vodika u helijum naziva se proton-protonski ciklus. Ovaj izvor predstavlja osnovni izvor energije (nuklearne) u Suncu i ostalim zvijezdama, prete`no sa~injenih od vodika. Od {est protona na po~etku , na kraju se pojavljuju dva. Preostala 4 protona su se pretvorila u jezgro atoma helija (alfa-~estica) uz dva pozitrona,dva neutrina i dva gama-fotona.

Ukupna kineti~ka energija ~estica nastalih uprocesu fuzije je oko 26 MeV.

U prvoj reakciji va`nu ulogu ima slabo me|udjelovanje jer je ono odgovorno za pretvaranje protona u neutron, uz emisiju pozitrona i neutrina. Na taj na~in slabo me|udjelovanje posredno uti~e na cjelokupan `ivot na Zemlji koji ne bi mogao postojati bez energije koju donosi sun~evo zra~enje.