E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2

E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2

E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2

einstein.bmp (120654 bytes)Albert EINSTEIN

Amer.fizi~ar njem.porijekla (Ulm, 14. III 1879 – Princeton, New Jersey, 18. IV 1955.). Mladost je proveo u Munchenu, Italiji i zatim [vicarskoj, gdje (1900) zavr{ava studije na Tehni~koj visokoj {koli u Zurichu. God.1902 – 09 radi u Bernu u Patentnom uredu. U tom razdoblju nastaju njegovi prvi va`niji radovi na podru~ju teorijske fizike, naposljetku o specijalnoj teoriji relativnosti (1905). God.1909 Einstein postaje izvanredni prof.teorijske fizike u Pragu; 1912.vra}a se u Zurich i postaje redovni profesor na Tehni~koj visokoj {koli; 1914.izabran je za ~lana Pruske akademije nauka; 1914.postaje u Berlinu direktor instituta Kaiser Wilhelm Institut fur Physik. U Berlinu radi na svojoj teoriji gravitacije, koja je sadr`ana u op}oj teoriji relatinosti , publiciranoj u dotjeranom obliku 1916. Po dolasku Hitlera 1933. Einsteinu su oduzete sve funkcije i konfiskovan imutak. U znak protesta Einstein napu{ta Njema~ku, odri~e se njema~kog dr`avljanstva i nakon kra}eg vremena odlazi u USA, gdje do kraja svog `ivota radi na Institutu za vi{a nau~na istra`ivanja (Institute for advanced study) u Princetonu. Bio je ~ovjek {irokih koncepcija, slobodouman, slobodoljubiv i konzekventan pacifist, koji se uvijek zalagao za pravdu i mir. Na po~etku Prvog svjetskog rata odbio je da potpi{e deklaraciju njem.u~enjaka, koji su se slo`ili sa stupanjem njema~ke u rat. Na njegovo upozorenje 1933.da bi Nijemci mogli na~initi atomsku bombu, zapo~eli su u Americi istra`iva~ki radovi za proizvodnju takve bombe. Kasnije se Einstein uporno borio protiv primjene toga oru`ja.

Einsteinovo je glavno dijelo teorija relativnosti, koja je ne samo od osnovne va`nosti kao temeljni okvir za daljnji razvoj teorijske fizike, ve} duboko zahva}a i u filozofske koncepcije, naposljetku o prostoru i o vremenu, povrh toga u probleme kozmologije i kozmogonija (Einsteinova relacija; teorija relativnosti). Einstein je neprekidno usavr{avao teoriju realtivnosti, pa je u posljednjim godinama svog `ivota dao definitivan oblik svojoj tzv.unificiranoj teoriji polja, koja generalizira njegovu teoriju gravitacije i uklju~uje teoriju elektromagnetizma. Osim teorije relativnosti Einstein je fizici dao i druge va`ne priloge.

Za radove na polju kvantne teorije dodijeljena je Einsteinu 1921.Nobelova nagrada za fiziku.

E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2

E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2

E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2