E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2

E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2

TEORIJA RELATIVNOSTI

Godine 1905. Einstein zasniva specijalnu teoriju relativnosti, a 1916. Dovr{ava i svoju op}u teoriju relativnosti. Specijalna teorija dobiva ubrzo neobi~no uspje{nu primjenu u dinamici velikih brzina. Kaufman je jo{ 1901.godine otkrio da se masa ~estice pove~ava, kada se pove~ava brzinate ~estice. Einstein to u svojoj teoriji uzima kao jedan od osnova. Nalazi vezu izmedu mase i energije ~estice i predvida ogromne energije tamo gdje se ranije nije ni slutilo.

Einstein uvodi nova shvatanja o vremenu i o brzini svjetlosti . Vrijeme je relativno,tj. razlicito te~e na razlicitim tijelima i u zavisnosti od njihovih kretanja. Brzina svjetlosti je apsolutna i ne zavisi od kretanja izvora svjetlosti ,niti od kretanja posmatra~a ili ma kojeg tijela. Svako tijelo se skra~uje u pravcu svojeg kretanja u zavisnosti od brzine.

Iako teorija relativnosti, i kvantna teorija poti~u nezavisno jedna od druge, te nisu ni bile povezane nikakvom prirodnom vezom, one slu`e kao dva glavna stuba na kojima ,pored eksperimenata, po~iva savremena atomska fizika.

Brze ~estice i svjetlost danas se prou~avaju isklju~ivo pomo}u Teorije relativnosti.

E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2

E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2E=mc2