BETA ZRAKE

zracenja.bmp (64918 bytes)

Pored x- i gama-zraka izbijaju iz radioaktivnih materija; sastoje se od elektrona ~ija je brzina 0.5-0.9 brzine svijetlosti;identi~ne su sa katodnim zrakama. Beta-zrake se mogu opa`ati kao svijetli tragovi , koji nastaju ionizacijom plina, zasi~enog vodenim parama.Otklonom u elektri~nom i magnetskom polju dokazana je korpuskularna priroda beta-zraka i njihov negativni naboj.Oni potje~u iz atomske jezgre (primarne beta-zrake) ili iz atomske ljuske (sekundarne beta-zrake).Nabijaju elektroskop, pocrnjuju plo~u i slu`e u medicini.