CIKLOTRON

akcelerator_presjek.jpg (37099 bytes)

Aparatura za ubrzavanje kretanja nabijenih atomskih ~estica, npr.protona, iona i dr. prvi ciklotron knstruirao je E.O.Lawrence 1931.u laboratoriju univerziteta u Berkelezu(California). Ciklotron radi na ovom principu: izme|u polova velikog elektromagneta nalazi se plosnat metalni valjak, razrezan popre~no na dva dijela. Ti dijelovi su elektrode, spojene s polovima generatora elektri~ne napetosti. Izme|u njih postoji jako elektri~no polje, dok u njihovoj unutra{njosti tog polja nema. Ovaj se ure|aj nalazi u zrakopraznoj komorici, u koju se uvode ioni. Staza nabijene ~estice, koja je ubrzana elektri~nim poljem uletjela u {upljinu jedne elektrode, savija se djelovanjem magnetskog polja u kru`nicu. Frekvencija izmjeni~nog polja ude{ena je tako, da se polaritet elektroda izmijeni u ~asu, kad ~estica do|e ponovo na rub procijepa. Sada elktri~no polje ubrza nabijenu ~esticu u {upljinu druge elektrode, a magnetsko polje ponovo savija stazu prema prvoj elektrodi. Takav se proces nastavlja. Kod svakog prijelaza uve~ava se brzina ~estice, a njezina se staza pribli`uje periferiji elektroda. Ako ~estica pro|e 100 puta kroz procijep izme|u elektroda, me|u kojima je napetost 80 000 volta, onda ta ~estica dobiva energiju, kao da je na nju djelovala napetost 100*80 000 volta. Energija ~estice tada iznosi 8MeV (8 miliona elektron-volta). Veliki ciklotron u Berkeleyu ima magnete te{ke 400 t i daje protonima enrgiju 300 MeV.