POLONIJ(polonium; Po, od lat. Polonija Poljska)

polonij.bmp (41466 bytes)

Radioaktivni kem.element,red.br. Mendeljejevljeva sistema 84,at.te`ina 210, jedan od najrje|ih elemenata u Zemljinoj kori. Izolirala ga je Marja Curie-Sklodowska iz uranova smolinca (u kojem ga ima 0.1mg/t), a nazvala ga je po svojoj domovini. Uz emisiju a - i g -zraka pretvara se u izotop olova; period poluraspada je 138 dana. Kemijski je srodan svojim homolozima, sumporu, selenu i teluru. Proizvodi se u miligramskim koli~inama bombardiranjem bizmuta neutronima. Slu`i za proizvodnju izvora neutrona, za eliminiranje stati~kog elektriciteta, a dodan elektrodama svje}ica za paljenje olak{ava njihov rad na niskim temperaturama.