ALFA ^ESTICE

Atomska jezgra elementa helija,tj. helijev atom, koji je izgubio svoja dva elektrona, pa je zbog toga pozitivno nabijen. Jedna alfa-~estica sastoji se od dva protona i dva neutrona.Masa joj je 6.644 X 10-24 g,a naboj po iznosu jednak naboju dva elektrona.Jezgre jednakih elemenata izbacuju brze alfa-~estice.