AKCELERATOR (lat. accelerare, ubrzati)

Sprava za ubrzavanje elektrona i pozitivnih iona. Razvija energiju od 200-300 MeV (mega elektron volt).Uptrebljava se u medicini i atomskoj fizici.

akcelerator presjek.bmp (805262 bytes)