HIDROGENSKA BOMBA

Termonuklearno oru`je je oru`je ~ija eksplozivna snaga po~iva na enrgiji koja se osloba|a fuzijom nekih lakih atomskih jezgara, kao {to su izotopi vodika i litija. Naziv "termonuklearno" dolazi od toga da je za fuziju lakih jezgra potrebna veoma visoka temperatura.

31.1.1950.H.Truman je naredio ameri~koj komisiji da konstruira termonuklearnu bombu, koja se ~esto naziva H-bombom. 1.11.1952. USA su izvr{ili prvu termonuklearnu eksploziju. Prvog marta 1954. Amerikanci su kod Bikinija izvr{ili eksploziju koja je po ja~ini bila ekvivalentna 15 milijuna tona eksploziva trinitrotoluola (TNT), dok je snaga obi~ne atomske bombe ravna snazi koju razvija 10 – 50 hiljada tona TNT-a.

Poznato je da nuklearno oru`je pored razornog uklju~uje i toplinsko djelovanje, te po~etno (momentalno) i zaostalo ili naknadno (reziduelno) h-bomba.jpeg (4312 bytes)

(Ivy Mike-prva hidrogenska bomba)

nuklearno zra~enje. Najve}i dio radioaktivnosti prouzrokovane nuklearnom eksplozijom dolazi iz same bombe. Budu}i da su produkti fuzije lakih atomskih jezgri uglavnom neradioaktivni izotopi, radioaktivno bi djelovanje termonuklearne bombe trebalo biti uglavnom slabo. Zbog toga se takve bombe nazivaju i "~iste".