Make your own free website on Tripod.com

E=mc2 E=mc2 E=mc2 E=mc2

E=mc2 E=mc2 E=mc2 E=mc2

EINSTEINOVA RELACIJA

E=mc2 ka`e, da svakom tijelu treba pripisati energiju, koja je jednaka umno{ku mase i kvadrata brzine svejtlosti. Na temelju te realcije mo`e se zaklju~iti, da su u jezgrama atoma sadr`ane goleme koli~ine energije. Jer je gotovo sva masa atoma konocentrirana u njegovoj jezgri. Modernim rezultatima o cijepanju atoma, o raznim jezgrinim reakcijama, o dobivanju jednog dijela te energije u korisne svrhe(atomski reaktori) i u razorne (atomska bomba) ova je realcija svestrano potvr|ena i predstavlja jednu od osnovnih zakonitosti u prirodi.

E=mc2 E=mc2 E=mc2 E=mc2

E=mc2 E=mc2 E=mc2 E=mc2